rhy.fi
Hirvenmetsästysseurue

HIRVENMETSÄSTYSSEURUEEN SÄÄNNÖT

1§ JÄSENYYS

A. Seurueen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö jos hän:
    1.   On Itäisen metsästysyhdistyksen jäsen
    2.   Sitoutuu noudattamaan metsästyslakia ja sen pohjalta annettuja asetuksia sekä
          metsästyksen johtajan antamia ohjeita ja määräyksiä, sekä näitä sääntöjä ja 
          hyviä metsästystapoja. 
    3.   Henkilöä joka kolmen edellisen vuoden aikana on tuomittu metsästyslain tai sen
          pohjalta annettujen asetusten rikkomisesta rangaistukseen,
          (myös sakko rangaistus) ei voida valita seurueeseen. 
    4.   Seurueen jäsenen tulee ennen jahdin alkua vuosittain käydä ampumassa
          hirvikuvaan vähintäin 200 pistettä tai 5 sarjaa joko 75 m tai 100 m etäisyydeltä.
           myös seisovaan kuvaan
    5.   Jäseneksi pyrkivän tulee ilmoittaa asiasta seurueen hirvikokoukseen mennessä.
    6.   Jäsenen joutuessa eroamaan seurueesta ikänsä tai sairauden takia saa hän
           olla puolella lihaosuudella mukana seurueessa yhden vuoden.


B. Jäsen voidaan erottaa seurueesta, jos hän:

    1.  Aiheuttaa ampuma-aseella vaaraa tai vahinkoa ihmisille, kotieläimille tai
          toisen omaisuudelle.
    2.  Rikkoo metsästyslainsäädäntöä tai törkeästi hyviä metsästystapoja.
    3.  Metsästää ilman tai vastoin metsästyksen johtajan lupaa ja ohjeita.
    4.  Aiheuttaa seuralle tai seurueelle haittaa ja toimii niiden etujen vastaisesti.
    5.  Jättää jäsenmaksunsa tai osallistumismaksunsa maksamatta tai muun                         velvoitteensa täyttämättä.  

C. Jäsentä voidaan rangaista, jos hän:

    1. Hirvieläintä ampuessaan poikkeaa annetuista ohjeista lukumäärään, ikään ja                sukupuoleen nähden.
    2. Poistuu luvatta passipaikalta tai jahdista. 
    3. Käyttäytyy sopimattomasti metsästyksen aikana muita henkilöitä kohtaan tai on            alkoholin vaikutuksen alainen.

D. Rangaistusseuraamuksia:

    1. Jahtipäällikön tai seurueen kokouksen päätösten mukaiset. alkoholin                            vaikutuksen alaisena olemisesta jahdin aikana seuraa aina lihaosuuden                        menettäminen kyseiseltä päivältä.
        Jahtipäälliköllä ja ryhmänjohtajilla on oikeus poistaa henkilö pyynnistä kyseisen            päivän osalta miläli jäsen syyllistyy kohdissa C mainittuihin rikkeisiin. 

2§ METSÄSTYS

     Yleisiä määräyksiä.
    1.  Seurueen jäsen on velvollinen ilmoittamaan metsästyksen johtajalle, mikäli hän             poistuu metsältä ennen jahdin päättymistä.

Passi- ja ojomiehiä koskevia määräyksiä:
    1.  Passipaikalla tulee passimiehen välittömästi selvittää itselleen lähimpien                       muiden passimiesten asema ja määrätä itselleen ampumasektori tai sektorit,                 sekä mahdollisten ajomiesten lähestymisalue, joissa on otettava turvallisuus                 näkökohdat  huomioon.Tie aluetta pitää varoa erityisesti.
     2. Jos metsästyksenjohtajalta ei tule eri määräystä tai ajoaikataulusta poikkeavaa
         kokoontumiskutsua, tulee passimiesten pysyä passipaikoillaan ajon loppuun asti.
         Pahasti haavoittunut hirvi pitää pyrkiä lopettamaan kuitenkin nopeasti.
     3.  Pienissä ajoalueissa voi metsästyksen johtaja kieltää ajomiehiltä ampumisen.
     4. Ajomiehen tulee ampuessaan huomioida toiset ajomiehet ja varsinkin                           passimiehet.
         Metsäisessäkään maastossa ei saa ampua passiketjun läheisyydessä.


Kaatoa koskevia säännöksiä:

     1.  Ampujan on ennen laukausta varmasti tunnistettava eläin ja                                            varmistauduttava,ettei ampumalinjalla tai takamaastossa ole ketään.
          Kaadon tapahtuessa ei käytetä merkkilaukauksia. 
     2.  Ajo suoritetaan aina loppuun, vaikka kaato olisi tapahtunutkin, vasta ajon                      päätyttyä kokoonnutaan kaatopaikalle tai –paikoille. Ennen kaatopaikalle                      saapumista poistetaan aseista patruunat ja tarvittaessa kytketään koirat.
     3.  Ampuja jää aina kaatopaikalle, ajomies kuitenkin vain silloin, kun kaato on                    suhteellisen lähellä jotain passiketjun osaa.
          Ampujan pitää ilmoittaa välittömästi, onko kaatunut ja montako kertaa
          ammuttu ja mitä on ammuttu.

3§ SAALIINJAKO

          Seurueen kokouksen päätösten mukainen.

4§ KUSTANNUKSET

     1.  Lupapäätöksestä perittävät maksut yms. jaetaan tasan seurueen jäsenten                    kesken Jäsenen on suoritettava maksuosuutensa seurueen päättämään                        päivämäärään mennessä. Metsästyksen johtaja (Jahtipäällikkö) on tästä                        maksusta vapaa.

     2.  Hirvenmetsästyksestä aiheutuneet kustannukset sisällytetään seuran yleiseen              taloushallintoon, kuitenkin niin, että hirvenmetsästykseen osallistuville                            määrättävistä lihamaksuista  jää hirvenmetsästyksestä aiheutuvien välittömien              kustannusten kattamisen jälkeen  rahaa käytettäväksi myös seuran muihin                    juokseviin kuluihin.
          Peijaiset järjestetään yhteistoiminnassa ja -vastuullisesti seuran ja
          hirviseurueen kesken.

5§ PÄÄTÖKSEN TEKO

     1.  Seurueen jäsenen ottamisesta ja erottamisesta ja myös rangaistuksista päättää            seurueen kokous. Päätökset tapahtuvat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä,                mutta erottamiseen tarvitaan 2/3 annetuista äänistä.
     2.  Erottaminen voidaan tehdä joko määräajaksi tai kokonaan ja asiasta on                        päätettävä heti, kun siihen liittyvät seikat on selvitetty.
     3.  Hirvenmetsästysseurueen päätöksistä voi valittaa seuran johtokunnalle.
     4.  Hirvenmetsästyksen johtajalla (jahtipäällikkö) on hirvenmetsästyksestä annetun            asetuksenmukaiset oikeudet ja velvollisuudet myös päätösten tekoon.
     5.  Seurueesta erotetulla ei ole oikeutta saada takaisin suorittamiaan maksuja eikä            myöskään mitään muuta seurueen kiinteää tai irtainta omaisuutta.

 

          Nämä säännöt on hyväksytty Jalasjärven Itäinen Metsästysyhdistys  ry:n                      hirvijahtikokouksessa 24.09 2023.

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös