rhy.fi
Hirvenmetsästysseurue

HIRVENMETSÄSTYSSEURUEEN SÄÄNNÖT

1§ JÄSENYYS

A. Seurueen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö jos hän:
    1.   On Itäisen metsästysyhdistyksen jäsen
    2.   On saavuttanut riittävän iän.
    3.   Sitoutuu noudattamaan metsästyslakia ja sen pohjalta annettuja asetuksia sekä
          metsästyksen johtajan antamia ohjeita ja määräyksiä, sekä näitä sääntöjä ja 
          hyviä metsästystapoja. 
    4.   Sama henkilö ei voi olla mukana useammassa hirviseurueessa.
    5.   Henkilöä joka kolmen edellisen vuoden aikana on tuomittu metsästyslain tai sen
          pohjalta annettujen asetusten rikkomisesta rangaistukseen(myös sakko rangaistus)
          ei voida valita seurueeseen. 
    6.   Seurueen jäsenen tulee ennen jahdin alkua vuosittain käydä ampumassa
          liikkuvaan hirvikuvaan vähintäin 150 pistettä joko 75 m tai 100 m etäisyydeltä.
    7.   Jäseneksi pyrkivän tulee ilmoittaa asiasta seurueen hirvikokouksessa.
    8.   Jäsenen joutuessa eroamaan seurueesta ikänsä tai sairauden takia saa hän olla
          puolella lihaosuudella mukana seurueessa yhden vuoden.


B. Jäsen voidaan erottaa seurueesta, jos hän:

Aiheuttaa ampuma-aseella vaaraa tai vahinkoa ihmisille, kotieläimille tai toisen omaisuudelle.
Rikkoo metsästyslainsäädäntöä tai törkeästi hyviä metsästystapoja.
Metsästää ilman tai vastoin metsästyksen johtajan lupaa ja ohjeita.
Aiheuttaa seuralle tai seurueelle haittaa ja toimii niiden etujen vastaisesti.
Jättää jäsenmaksunsa tai osallistumismaksunsa maksamatta tai muun  velvoitteensa täyttämättä.

C. Jäsentä voidaan rangaista, jos hän:

Hirvieläintä ampuessaan poikkeaa annetuista ohjeista lukumäärään, ikään ja sukupuoleen nähden.
Poistuu luvatta passipaikalta tai jahdista. 
Käyttäytyy sopimattomasti metsästyksen aikana muita henkilöitä kohtaan tai on alkoholin vaikutuksen alainen.

D. Rangaistusseuraamuksia:

Jahtipäällikön tai seurueen kokouksen päätösten mukaiset. alkoholin vaikutuksen
alaisena olemisesta jahdin aikana seuraa aina lihaosuuden menettäminen
kyseiseltä päivältä. Jahtipäälliköllä ja ryhmänjohtajilla on oikeus poistaa henkilö
pyynnistä kyseisen päivän osalta miläli jäsen syyllistyy kohdissa C mainittuihin
rikkeisiin. 

2§ METSÄSTYS

Yleisiä määräyksiä:

Seurueen jäsen on velvollinen ilmoittamaan metsästyksen johtajalle, mikäli hän poistuu metsältä ennen jahdin päättymistä.
Passi- ja ojomiehiä koskevia määräyksiä:     

1.  Passipaikalla tulee passimiehen välittömästi selvittää itselleen lähimpien muiden  
          passimiesten asema ja määrätä itselleen ampumasektori tai sektorit, sekä
          mahdollisten ajomiesten lähestymisalue, joissa on otettava turvallisuus näkökohdat
          huomioon.Tie aluetta pitää varoa erityisesti.
     2.  Jos metsästyksenjohtajalta ei tule eri määräystä tai ajoaikataulusta poikkeavaa
          kokoontumiskutsua, tulee passimiesten pysyä passipaikoillaan ajon loppuun asti.
          Pahasti haavoittunut hirvi pitää pyrkiä lopettamaan kuitenkin nopeasti.
     3.   Pienissä ajoalueissa voi metsästyksen johtaja kieltää ajomiehiltä ampumisen.
     4.   Ajomiehen tulee ampuessaan huomioida toiset ajomiehet ja varsinkin passimiehet.
          Metsäisessäkään maastossa ei saa ampua passiketjun läheisyydessä.


Kaatoa koskevia säännöksiä:

Ampujan on ennen laukausta varmasti tunnistettava eläin ja varmistauduttava,ettei ampumalinjalla tai takamaastossa ole ketään.
Kaadon tapahtuessa ei käytetä merkkilaukauksia. 
Ajo suoritetaan aina loppuun, vaikka kaato olisi tapahtunutkin, vasta ajon päätyttyä kokoonnutaan kaatopaikalle tai –paikoille. Ennen kaatopaikalle saapumista poistetaan aseista patruunat ja tarvittaessa kytketään koirat.
Ampuja jää aina kaatopaikalle, ajomies kuitenkin vain silloin, kun kaato on suhteellisen lähellä jotain passiketjun osaa.

3§ SAALIINJAKO

Seurueen kokouksen päätösten mukainen.

4§ KUSTANNUKSET

1.   Lupapäätöksestä perittävät maksut yms. jaetaan tasan seurueen jäsenten kesken Jäsenen on suoritettava maksuosuutensa seurueen päättämään päivämäärään mennessä. Metsästyksen johtaja (Jahtipäällikkö) on tästä maksusta vapaa.

2.  Hirvenmetsästyksestä aiheutuneet kustannukset sisällytetään seuran yleiseen taloushallintoon, kuitenkin niin, että hirvenmetsästykseen osallistuville määrättävistä lihamaksuista  jää hirvenmetsästyksestä aiheutuvien välittömien kustannusten kattamisen jälkeen  rahaa käytettäväksi myös seuran muihin juokseviin kuluihin.
Peijaiset järjestetään yhteistoiminnassa ja -vastuullisesti seuran ja hirviseurueen kesken.

3.  Seuralle mahdollisesti palautuvat lupamaksut voidaan jättää ns. vararahastoon käytettäväksi esim. seuraavana vuonna lupien lunastamiseen.

5§ PÄÄTÖKSEN TEKO

Seurueen jäsenen ottamisesta ja erottamisesta ja myös rangaistuksista päättää seurueen kokous. Päätökset tapahtuvat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mutta erottamiseen tarvitaan 2/3 annetuista äänistä.
Erottaminen voidaan tehdä joko määräajaksi tai kokonaan ja asiasta on päätettävä heti, kun siihen liittyvät seikat on selvitetty.
Hirvenmetsästysseurueen päätöksistä voi valittaa seuran johtokunnalle.
Hirvenmetsästyksen johtajalla (jahtipäällikkö) on hirvenmetsästyksestä annetun asetuksenmukaiset oikeudet ja velvollisuudet myös päätösten tekoon.
Seurueesta erotetulla ei ole oikeutta saada takaisin suorittamiaan maksuja eikä myöskään mitään muuta seurueen kiinteää tai irtainta omaisuutta.

 

Nämä säännöt on hyväksytty Jalasjärven Itäinen Metsästysyhdistys ry:n kesäkokouksessa 8.8.2010.

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua